• Vega-Academic

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) תשס"ה 2005 - תיקון 5

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) תשס"ה 2005
תיקון מספר 5
תיקון מספר 5 לחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) תשס"ה 2005  נכנס לתוקפו ב 18/11/2010.
בראשית שנת 2008,בעקבות תיקון מספר 3 לחוק הפכו כל קופות הגמל שאינן משלמות קצבה וכספים שהופקדו אליהן "ייצבעו" כקיצבתיים בלבד  בגיל הפרישה .
חוסכים רבים לא היו מודעים לשינויים התחיקתיים והמשיכו לבצע הפקדות לקופות הגמל ובעצם כך ייעדו כספים אלו לקצבה בלבד.
בעקבות כך מוציא משרד האוצר את תיקון מספר 5 לחוק ובכך מאפשר לעמיתים אשר ביצעו הפקדות החל מכניסתו לתוקף של תיקון 3 ועד ל 31/12/2011 למשוך באופן הוני וללא תשלום מס כספים אלו .
לעמיתים ינוכה מס רווחי הון של 15% מהרווחים הנומינליים שנצברו בקופה בגין ההפקדות כאמור .
מי רשאי לבצע משיכה ?
1. עמית עצמאי בן 60 בתאריך 31/12/2007 : לו הפקיד כספים החל מכניסתו לתוקף של תיקון 3 ועד ל 31/12/2011 , העמית רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים אלו ובלבד שיבצע עד ל 31/12/20011 !
•  התניה, העמית ביצע לפחות הפקדה אחת בין תיקון 3 ל 18/11/2010 קרי, כספים שהיו ניתנים למשיכה הם כספי קצבה שהופקדו עד לצאת התקנה בלבד!!!
•  משיכה חלקית בכפוף לתיקון 5 : תמצה את זכותו של העמית קרי,  לא יוכל לבצע משיכה נוספת. יתר הכספים שיותרו בקופה דינם משיכה כקיצבה בלבד. כנ"ל לגבי כספים אשר הופקדו בתקופה האמורה לאחר ביצוע המשיכה החלקית .
2. עמית בקופת גמל אישית לפיצויים אשר כספיו הפכו כספי קיצבה: עמית אשר זכאי היה למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים , אך כספים אלו הועברו למרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה בעקבות ניוד הקופה לקופת גמל אחרת רשאי לבצע משיכה .
3. מוטב של עמית שנפטר אשר כספי הנפטר בקופת הגמל הועברו לקופת גמל לא משלמת על שם המוטב: לפני החלת תיקון 3 ניתן היה להעביר כספי עמית שנפטר לקופת גמל על שם מוטביו . לאחר תיקון 3 העברת כספים אלו כאמור הפכו אותם לכספים המיועדים לקצבה. על פי כך עמיתים שירשו קופ"ג של עמית שנפטר וביצעו שינוי זה לאחר 24/03/2008 יוכלו לבצע משיכה באופן הוני עד ל 31/12/2011 .